Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lublańskiej w Krakowie w ramach zadania: „Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ekranów akustycznych w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obręb 22 Śródmieście w Krakowie, w istniejącym pasie drogowym drogi krajowej nr 79 ” – ETAP I. „Budowa odcinka drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną ( oświetlenie woda , kanalizacja odwodnieniowa, ekrany akustyczne) łączącej ul. Lublańską z ul. Woronicza w zakresie działki nr 596/6 i 596/7 obręb 22 śródmieście w Krakowie” – ETAP II.